Kvikkleire

Bygging av infrastruktur innebærer som regel endringer i naturlige skråninger. Utgravning eller fylling påvirker skråningens stabilitet. Solid geoteknisk forståelse er nødvendig for å bygge på sikker grunn. 

Jordegenskaper undersøkes ofte ved forskjellige geotekniske sonderinger, i tillegg til prøvetaking for å teste jordprøvene i laboratoriet. Parametere som leire, silt, sand, salt og vanninnhold påvirker de geotekniske egenskapene. Disse parameterne vil gi direkte utslag i den geofysiske modellen vi ekstraherer fra luftbåren geoskanning. 

Ved å kombinere geotekniske observasjoner og geofysiske modeller med maskinlæring får man god innsikt i de overnevnte parameterne.

Kvikkleire er en spesiell type marin leire som kan utgjøre en betydelig fare. Kvikkleire forekommer i Norge, Sverige, Finland, Russland og Canada, derfor må prosjekter i disse områdene ta hensyn til denne risikoen. 

Isostatisk landhevning har siden den forrige istiden utsatt tidligere marin leire for grunn- og regnvann. Når leiren eksponeres for ferskvann vaskes det opprinnelige saltet i porevannet ut. Når stabiliserende saltioner forsvinner, forvandles leiren til kvikkleire. Saltinnholdet er dermed en tydelig indikator for kvikkleire.

Vi kan kombinere geofysiske modeller med lokale jordprøver som indikerer kvikkleire. Dermed kan vi lese ut typiske egenskaper i grunnen. Dette utgjør grunnlaget for utvikling av kart og modeller som viser sannsynlighet for kvikkleire.

Dybde til berg