Nye Veier undersøker grunnen fra luften

juli 30th, 2019 30. juli 2019

Denne artikkelen ble først publisert av Byggindustrien på www.bygg.no den 30.07.2019.

Nye Veier har tatt i bruk nye og kostnadsbesparende metoder for å kartlegge undergrunnen der veier og tunneler skal bygges.

This image has an empty alt attribute; its file name is 8466594.jpg
Teamet bak geoskanningsundersøkelsene; Andi A. Pfaffhuber (Emerald Geomodelling) (f.l), disiplinleder tunnel Nye Veier, Kari Charlotte Sellgren, Ib Faber (SkyTEM) og Craig W. Christensen (EMerald Geomodelling).

Nye Veier er i gang med fem store veiprosjekt langs E6 i Trøndelag. For første gang bruker Nye Veier det som kalles geoskanning i sine forberedende arbeider. Med bruk av helikopter og en hengende måleramme 35 meter under helikopteret som sender elektromagnetiske signaler ned i undergrunnen, er det mulig å kartlegge både tykkelse og type løsmasser og berg på en helt annen, og mer rasjonell måte enn det som har vært vanlig.

Grunnboringer med prøvetaking av grunnen er den metoden som tradisjonelt som har vært mest brukt for å kartlegge grunnforholdene i norsk veibygging så langt. Geoskanning har derimot i flere år vært benyttet i forbindelse med malmleting, også i Norge.

De elektromagnetiske signalene skaper elektrisk strøm nede i undergrunnen, og som fanges opp av måleinstrumenter som er montert på den hengende rammen. Systemet kan sende signaler helt ned til 300 til 400 meter under bakken. Ikke minst gir dette informasjon som er viktig for å kartlegge forekomster av kvikkleire og kvaliteten på bergartene.

– Vi håper det er mulig å spare opptil 30 prosent av utgiftene til grunnundersøkelser ved å bruke geoskanning, opplyser disiplinleder tunnel i Nye Veier, Kari Charlotte Sellgren til Byggeindustrien.

Kartlegger grunnforholdene

Usikre og uklare grunnforhold er noe av det mest kostnads- og tidskrevende ved veibygging i Norge i dag. Det merkes ikke minst ved veibygging i Trøndelag der det enkelte steder finnes store mengder kvikkleire. Det gjelder også grunnforholdene i mange av de nye traseene som Nye Veier skal bygge i årene fremover. Betydelig innsparing og tilgang på store datamengder er grunnen til at Nye Veier har satset på geoskanning, opplyser Sellgren.

Bruk av geoskanning betyr likevel ikke at det blir slutt med alle geotekniske prøveboringer.

– Vi er fortsatt avhengig av en del boringer, men i betydelig mindre omfang, og med større treffsikkerhet enn før, forteller Sellgren.

De siste ukene har helikopter fra Nord Helikopter i Ålesund fløyet strekningen Kvithamar-Åsen der det skal bygges en over sju kilometer lang tunnel i to separate tunnelløp gjennom Forbordfjellet. Også flere felt på strekningen Ulsberg-Kvål er kartlagt.

– I den planlagte traseen mellom Kvithamar og Åsen har det langs deler av strekningen blitt kartlagt spesielt vanskelige grunnforhold med mye kvikkleire, opplyser Sellgren. Kvithamar-Åsen, en strekning på 19 kilometer.

Ny teknologi

Etter pinse har Nord Helikopter og det nyetablerte firmaet EMerald Geomodelling gjennomført tilsvarende målinger sør for Trondheim. På den 24 kilometer lange strekningen Vindalsliene – Ulsberg gjelder det grunnforholdene for de to tunnelene som skal bygges, som er undersøkt spesielt.

Når man først er i gang med geoskanning, blir også grunnen for to kommende tunneler og omfanget av løsmasser i den siste strekningen, Kvål-Vindåsliene, kartlagt. Planlegging er også her i full gang.

Det er det nyetablerte selskapet EMerald Geomodelling, som har sitt utspring i NGI (Norges Geotekniske Institutt) som står bak den nye teknologien, og som har ansvaret for å tolke de måleresultater som det danske firmaet SkyTEM samler inn etter helikoptertoktene.

– Vi har utviklet en teknologi som gjør det langt enklere enn før å skaffe oversikt over hvordan grunnforholdene er, enten det er løsmasser eller fjell, opplyser Andi A. Pfaffhuber til Byggeindustrien. Han har vært leder for avdelingen for geokartlegging i NGI, og er i dag daglig leder i EMerald Geomodelling. Firmaet er ifølge Pfaffhuber det eneste selskapet i Norge, og et av de få på verdensbasis, som kan tilby denne teknologien.Paragraph

Geofysiske og geotekniske data brukes i å lage 3D-modeller av tilstanden under bakken. Det gjelder mengden og tilstanden av leire så vel som andre løsmasser, og kartlegger også kvaliteten av bergartene som det blant annet skal bygges tunneler igjennom. Bruk av 3D letter i betydelig grad arbeidet med prosjekteringen av de nye veiene.

Denne artikkelen ble først publisert av Byggindustrien på www.bygg.no den 30.07.2019.